ROHS-direktivet

Download pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EF. Direktivet er ikke en lov, men en forskrift som legger begrensninger på seks farlige stoffer/materialer som brukes i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet er nært knyttet til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EF, som har innsamling og/eller gjenvinning/avhending av elektroniske og elektriske komponenter/materialer som mål. Dette tiltaket er gjort for å løse de økende problemene knyttet til forurensning av miljøet.

RoHS blir ofte referert til som blyfridirektivet, men omfatter i alt begrenset bruk av seks stoffer som angitt her: Bly – kvikksølv – kadmium – krom VI – PBB; polybrominat bifenyl, bromert flammehemmer – PBDE; polybrominat difenyleter, bromert flammehemmer.

Sodemann Industrifjedre A/S sine produkter inneholder ikke noen av stoffene nevnt ovenfor.

The RoHS 2 Directive

Fem år etter opprettelsen av RoHS vedtok EU-parlamentet 27. mai 2011 et nytt direktiv kjent som RoHS2. RoHS2-direktivet er EUs direktiv nr. 2002/95/EF. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på norsk, begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

RoHS2-direktivet forbyr bruk av følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr som selges i EU fra 1. juli 2006: Bly – kadium – kvikksølv – heksavalent krom (krom 6+) – polybromerte bifenyler (PBB) – polybromerte difenyletere (PBDE).
Formålet med direktivet er å begrense påvirkningen på mennesker og miljø, som delvis skjer ved bruk og delvis ved avhending av elektriske og elektroniske produkter.

RoHS 3

Det er lagt til 4 nye stoffer i den opprinnelige RoHS 2-listen. Den nye RoHS 3-listen, som gjelder fra 22/7-2019, inneholder følgende stoffer:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Konklusjon:

Etter vår beste overbevisning inneholder Sodemann Industrifjedre A/S-produkter ikke stoffene/materialene nedenfor og oppfyller derfor kravene i RoHS-, RoHS 2- og RoHS 3-direktivet.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.