Salgs- og leveringsbetingelser, B2C, privatpersoner

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - B2C – Versjon mars 2017
Salgs- og leveringsbetingelser, B2C, privatpersoner. Gjelder ved all samhandel mellom forbruker/privatperson (kunden) og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Anvendelsesområde
a: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gjelder både ved alminnelig kjøp av varer direkte hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S og ved kjøp av varer på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ nettbutikk.


2.


Priser og betalingsbetingelser
a: Pris og mengderabatt på varer fremgår av gjeldende prisliste i nettbutikken og vil fremgå av handlevognen som brukes i forbindelse med kjøpet.
b: Når det gjelder samlede bestillinger som skal leveres i flere omganger, beregnes priser og mengderabatter på grunnlag av hver enkelt levering og ikke for den samlede bestillingen. Leverte ordrer eller pågående ordrer som ikke er levert, kan bare endres med skriftlig godkjennelse fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Ved endringer på bestilt antall ved pågående ordrer eller leverte ordrer, vil mengderabatten endres, og derfor følger stykkprisen alltid gjeldende prisliste og faktureres etter dette.
c: Gjeldende minste fakturaverdi i nettbutikken vil fremgå før ordren skal godkjennes.
d: Sluttprisen er ekskl. mva. og forsendelseskostnader
e: Det kan bare betales med betalings-/kredittkort. I umiddelbar forlengelse av bestillingen sendes en ordrebekreftelse til den angitte e-postadressen. Denne ordrebekreftelsen inneholder alle relevante opplysninger om ordren.
f: Betaling vil bli tilbakeført dersom varen mot formodning ikke når frem eller dersom angreretten som er beskrevet under pkt. 6, benyttes.
g: Hvis det tross punkt 2.e ikke skjer betaling i rett tid 30 dager fra faktureringstidspunktet, beregnes rente etter den danske rentelovs regler. Denne renten tilsvarer da Danmarks Nationalbanks utlånsrente med et tillegg på 8 %.
h: For utsending av purringer ved for sen betaling beregnes et gebyr på DKK 100,00 pr. purring.


3.


Ansvarsbegrensninger
a: Det tas forbehold for mellomsalg, midlertidig utgåtte varenumre, trykkfeil, teknisk svikt i forbindelse med bruk av SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside, manglende behandling av ordrer som følge av dette osv. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtar seg intet ansvar for slike forhold.
b: De angitte tekniske verdiene for varene i katalogen og på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside vedrørende for eksempel mål, vandring, slaglengde og krefter er bare veiledende gjennomsnittsverdier. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtar seg intet ansvar for eventuelle avvik fra gjennomsnittsverdiene. Innlagt tekst og tekniske data på hjemmesiden endres kontinuerlig og kan derfor være forskjellig fra det som er opplyst tidligere, for eksempel i katalogen.
c: VVed faktiske mangler og produktskader er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kun ansvarlig hvis det kan bevises at mangelen eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ side. I det omfang intet annet følger av ufravikelige rettsregler er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke ansvarlig for driftstap, tidstap, avanse eller annet indirekte tap på grunn av ovennevnte mangler og produktskader.
d: Dessuten kan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ erstatningsansvar beløpsmessig maksimalt utgjøre fakturabeløpet for den aktuelle leveransen.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er ikke ansvarlig for skader som skyldes overbelastning av leverte varer, feilbruk av varer eller en eventuell hydrogensprøhet som følge av elektrolytisk overflatebehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er dessuten uten ansvar ved force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S står gjerne til tjeneste med veiledning og beregning. Hvis det stilles spesielle krav til en vare eller bruken av denne, må dette opplyses spesifikt skriftlig senest ved bestilling. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldri gjøres ansvarlig for veiledning og beregninger, for SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan ikke anses å være kjent med konstruksjoner, montering, vektangivelser mm. Kunden har det fulle ansvaret for å bestille og bruke de kjøpte varene ut fra mottatt veiledning og beregning.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan kun pålegges et produktansvar der gjeldende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsier dette.


4.


Leveranse, herunder over- og underleveranse
a: VVed handel med spesialfjærer forbeholder SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S seg retten til en over- eller underleveranse på inntil 10 % av den bestilte mengden.
b: Over- og underleveranse motsvares av tilsvarende justering av fakturabeløpet.
c: Levering finner sted hurtigst mulig og senest 30 dager etter bestilling. Er det ikke mulig å levere i løpet av en periode på 30 dager, vil SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S straks kontakte kunden om dette med angivelse av et mulig leveringstidspunkt.
d: Dersom den eller de bestilte varene ikke når frem innenfor fristen som er angitt i pkt. 4.c, kan kjøpet heves. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S skal innen rimelig tid underrettes dersom heveadgangen ønskes benyttet, og den eller de mottatte varene skal i dette tilfelle straks returneres til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Det innbetalte beløpet, jf. pkt. 2, returneres av SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, når de returnerte varene er mottatt.
e: Hvis noen av de bestilte varene ikke kommer frem innen fristen som er angitt under punkt 4.c, skal SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S straks underrettes om dette slik at det kan skje en ny levering eller slik at de manglende varene kan fremsendes snarest mulig.


5.


Reklamasjon og Forbrukerklageloven
a: Reklamasjon over mangler skal skje direkte overfor SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, en eventuell produsent eller en annen forretningsdrivende som i forbindelse med kjøpet har påtatt seg å utbedre eventuelle mangler, snarest mulig og innen rimelig tid etter at en mangel er oppdaget. Se pkt. 7 for flere detaljer. Reklamasjonsretten omfatter feil og mangler ved varen, som var til stede på leveringstidspunktet. En vanlig 2-årig reklamasjonsfrist gjelder, og ifølge denne skal reklamasjonen foretas senest 2 år etter levering.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har intet ansvar for mangler utover det som er bestemt ovenfor, og kunden kan derfor ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det som fremgår av ovenstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hefter derfor ikke under noen omstendigheter for varer som har tatt skade i forbindelse med montering, anvendelse, belastning, generell bruk eller miljø, for slike forhold påvirker holdbarheten og levetiden for varene. Ettersom disse formene for påvirkning er utenfor SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ kontroll, kan det ikke garanteres for varenes kvalitet og egenskaper utover det som følger av ovennevnte reklamasjonsrett.
c: Hvis kunden vil klage på kjøpet på denne hjemmesiden, henvises kunden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark samt til onlineplattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Her får kunden informasjon om kundens muligheter til bilegging av klagen uten å gå rettens vei. Kunden kan bare bruke onlineplattformen hvis kunden bor i et EU-land. I forbindelse med kundens klage kan kunden sette inn SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ e-postadressesif@fjedre.dk.


6.


Angrerett og returnering av varer
a: Det er 14 dagers angrerett på alle varer som er bestilt på nettet hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Fristen regnes fra tidspunktet for mottak av varen/den første av flere leveringer.
Hvis kunden ønsker å benytte angreretten, skal kunden avgi skriftlig melding om dette til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S innen fristens utløp. Kunden kan velge å bruke standardangreskjemaet som er tilgjengelig på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ hjemmeside.
For å sikre riktig håndtering av returvarer mottar ikke SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S varer i retur uten forhåndsavtale om dette. I forbindelse med en slik avtale mottar kunden et returnummer fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Dette returnummeret skal påføres pakken eller den medfølgende dokumentasjonen ved retur.
b: Vi gjør oppmerksom på at fjærer/varer kan ødelegges ved bruk/påvirking og derfor ikke er egnet til gjensalg hvis varen er benyttet på noen måte. Av samme grunn leveres varene i en gjennomsiktig, forseglet plastpose. Hvis du ønsker å benytte angreretten som er beskrevet under punkt 6.a, må den gjennomsiktige plastposen ikke åpnes, dette av hensyn til varens gjensalgsverdi. Hvis posen åpnes, har SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S rett til å avvise de returnerte varene.
Ved annullering av en avtale om en vare skal kunden sende eller levere varen til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S senest 14 dager etter den datoen da kunden meddelte sin beslutning om å annullere avtalen.
Ved annullering av en avtale om en vare skal SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S betale tilbake alle beløp, inkludert eventuelle leveringskostnader, mottatt fra kunden senest 14 dager fra den datoen da kunden meddelte sin beslutning om å annullere avtalen.
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er ikke pliktige til å betale tilbake tilleggskostnader som skyldes at kunden har valgt en annen og dyrere leveringsmåte enn standardleveransen som SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tilbød for kjøpet.
Kunden dekker de direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varen.
Returneringen skal skje i godt egnet emballasje. Kunden har ansvaret og hefter hvis varen forsvinner eller blir skadet i forbindelse med returforsendelsen. Returfrakt krediteres ikke.
Spesiallagde varer som er bestilt av kunden, tas aldri i retur, uansett årsak.
Varene returneres til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, 8382 Hinnerup, Danmark. Det henvises dessuten til pkt. 7.


7.


Opplysninger
a: Spørsmål, reklamasjoner eller lignende kan sendes eller fremsettes overfor:

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
8382 Hinnerup
Danmark.

Telefon: +45 86 72 00 99
Telefaks: +45 86 29 97 86
E-post: sif@fjedre.dk


8.


Lovvalg
a: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk rett, men likevel slik at kunden ikke fratas den beskyttelsen kunden har i henhold til beskyttelsespreseptive regler i landet der han/hun har bopel.

 

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.