Salgs- og leveringsbetingelser B2B, Bedrift

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - B2B – Versjon Mars 2017
Salgs- og leveringsbetingelser B2B, bedrift. Gjelder ved all samhandel mellom kunden og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S


1.


Anvendelsesområde
a: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gjelder både ved alminnelig kjøp av varer direkte hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S og ved kjøp av varer på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ nettbutikk.


2.


Priser og betalingsbetingelser
a: Pris og mengderabatt på varer vises i nettbutikken.
For varer, der pris og mengderabatter ikke fremgår, kan disse opplyses ved henvendelse.
b: Når det gjelder samlede bestillinger som skal leveres i flere omganger, beregnes priser og mengderabatter på grunnlag av hver enkelt levering og ikke for den samlede bestillingen.
Leverte ordrer og pågående ordrer som ikke er levert, kan bare endres med skriftlig godkjenning fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Ved endring av det bestilte antallet for pågående ordrer og leverte ordrer vil mengderabatten endres, og derfor følger stykkprisen alltid gjeldende prisliste og faktureres etter dette.
c: Den minste fakturaverdien for varer i nettbutikken er ekskl. forsendelseskostnader og ekskl. mva. Gjeldende minste fakturaverdi i nettbutikken vil fremgå før ordren skal godkjennes. For ordrer per telefon/e-post/brev/faks/besøk og så videre er minste fakturaverdi for varer NOK 250,00 ekskl. mva. og ekskl. forsendelseskostnader.
d: Priser er ekskl. mva. og forsendelseskostnader.
e: Betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.
f: Betaling kan skje via kredittkort i nettbutikken eller ved bankoverføring til:
DnB NOR Gjensidige NOR sparebank
Konto nr. 1644 2474781
Swiftcode: DNBANOKK
IBAN: NO3316442474781
Sjekk mottas ikke.
g: Etter forfallsdato beregnes rente med 1,5 % pr. påbegynt måned.
h: For utsending av purringer ved for sen betaling beregnes et gebyr på DKK 100,00 pr. purring.


3.


Eiendomsforbehold
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S beholder den fulle eiendomsretten til de leverte varene inntil full betaling, herunder påløpne rentekrav, har funnet sted. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ eiendomsforbehold gjelder for alle varer med en kjøpspris (inklusive en utført utbetaling) som overstiger DKK 2 000,00.


4.


Ansvarsbegrensninger
a: Det tas forbehold for mellomsalg, midlertidig utgåtte varenumre, trykkfeil, teknisk svikt i forbindelse med bruk av SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside, manglende behandling av ordrer som følge av dette osv. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtar seg intet ansvar for slike forhold.
b: De angitte tekniske verdiene for varene i katalogen og på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside vedrørende for eksempel mål, vandring, slaglengde og krefter er bare veiledende gjennomsnittsverdier. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtar seg intet ansvar for eventuelle avvik fra gjennomsnittsverdiene. Innlagt tekst og tekniske data på hjemmesiden endres kontinuerlig og kan derfor være forskjellig fra det som er opplyst tidligere, for eksempel i katalogen.
c: Ved faktiske mangler og produktskader er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kun ansvarlig hvis det kan bevises at mangelen eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ side. I det omfang intet annet følger av ufravikelige rettsregler er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke ansvarlig for driftstap, tidstap, avanse eller annet indirekte tap på grunn av ovennevnte mangler og produktskader.
d: Dessuten kan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ erstatningsansvar beløpsmessig maksimalt utgjøre fakturabeløpet for den aktuelle leveransen.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er ikke ansvarlig for skader som skyldes overbelastning av leverte varer, feilbruk av varer eller en eventuell hydrogensprøhet som følge av elektrolytisk overflatebehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er dessuten uten ansvar ved force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S står gjerne til tjeneste med veiledning og beregning. Hvis det stilles spesielle krav til en vare eller bruken av denne, må dette opplyses spesifikt skriftlig senest ved bestilling. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldri gjøres ansvarlig for veiledning og beregninger, for SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan ikke anses å være kjent med konstruksjoner, montering, vektangivelser mm. Kunden har det fulle ansvaret for å bestille og bruke de kjøpte varene ut fra mottatt veiledning og beregning.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan kun pålegges et produktansvar der gjeldende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsier dette.


5.


Leveranse, herunder over- og underleveranse
a: Ved handel med spesialfjærer forbeholder SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S seg retten til en over- eller underleveranse på inntil 10 % av den bestilte mengden.
b: Over- og underleveranse motsvares av tilsvarende justering av fakturabeløpet.
c: Alt leveres fra fabrikk - med mindre annet er avtalt skriftlig.


6.


Reklamasjon
a: Reklamasjon over mangler skal skje skriftlig innen 8 dager fra levering. Reklamasjonsretten omfatter feil og mangler ved varen, som var til stede på leveringstidspunktet.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har intet ansvar for mangler utover det som er bestemt ovenfor, og kunden kan derfor ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det som fremgår av ovenstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hefter derfor ikke under noen omstendigheter for varer som har tatt skade i forbindelse med montering, anvendelse, belastning, generell bruk eller miljø, for slike forhold påvirker holdbarheten og levetiden for varene. Ettersom disse formene for påvirkning er utenfor SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ kontroll, kan det ikke garanteres for varenes kvalitet og egenskaper utover det som følger av ovennevnte reklamasjonsrett.


7.


Returnering av varer
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S mottar ikke varer i retur uten en egen forhåndsavtale om dette. I forbindelse med en slik avtale mottar kunden et returnummer fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Dette returnummeret skal påføres pakken eller den medfølgende dokumentasjonen ved retur. En returavtale utløper 1 uke etter datoen da avtalen ble inngått. Hvis pakken eller den medfølgende dokumentasjonen ikke er påført noe returnummer, kan en returnert vare avvises, og det blir da ikke sendt ut noen kreditnota. Kunden betaler returkostnadene. Returforsendelsen skal skje i god og egnet emballasje. Kunden har ansvaret for skader på returforsendelsen på grunn av dårlig eller utilstrekkelig emballering. Varer med brutt forseglet emballasje kan ikke returneres.
b: På grunn av kostnadene til kvalitetskontroll og annet krediteres maksimalt 50 % av fakturabeløpet ved retur.


8.


Lovvalg og verneting
a: Enhver tvist mellom kunden og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S skal avgjøres etter dansk rett, med unntak av eventuelle lovvalgsregler som måtte henvise behandlingen av tvisten til et annet land og et annet lands lov. Retten i Aarhus, Danmark, er verneting.

 

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.