Kvalitetssikring, miljø, Reach, Rohs, Coc, CE & Konfliktmineraler

Sodemann Industrifjedre A/S leverer varer til alle typer virksomheter og bransjer. Som en naturlig del av en ansvarsbevisst og korrekt drevet virksomhet, har man ofte kunder som ber om informasjon om de ovennevnte spørsmålene. Sodemann Industrifjedre A/S har herved gjort rede for hvordan vi stiller oss til spørsmålene. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, er vi alltid tilgjengelige.

Sodemann Industrifjedre A/S inngår ikke konkrete kontrakter med kunder angående juridiske forhold som regulerer vår firmapolitikk, integritet, service eller kvalitetsstyring mm. Det er mange punkter i disse typene avtaler som absolutt er akseptable og vanlig sunn fornuft, men det er også punkter som enten kan være urimelige, umulige eller på forhånd vanskelige å etterleve. I den grad en avtale ikke er 100 % klar overfor begge parter, er det ikke noe grunnlag for å inngå en avtale. Vår samhandel med kunder er i prinsippet svært enkel. Kundens bestilling eller spesifikke krav til en ordre er utelukkende et forhold mellom kunden og Sodemann Industrifjedre A/S. Ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre til tredjepart. Kunden bestiller og kjøper bare akkurat det antall spesialfjærer eller standardfjærer det er behov for, og vi har maksimalt fokus på alle de parametere vi kan påvirke. Dersom det er spesialfjærer, fremstilles disse etter kundens opplysninger, og dersom det er standardfjærer, er disse fremstilt og levert ut fra de parametere som finnes for hver enkelt type. Hvis kunden har definerte krav til en fjær og derfor ikke er sikker på at standardfjæren kan oppfylle disse, må alle viktige opplysninger formidles til oss ved bestilling slik at vi på den måten kan sikre at levert vare oppfyller kundens krav og ønsker.

NDA (Non-Disclosure Agreement)

Det er forståelig at en kunde gjerne vil ha en leverandørs underskrift på et NDA-dokument hvis kundens produkt/produktutvikling er omgitt av fortrolighet. Men vi skriver av prinsipielle grunner ikke under på div. fortrolighetsavtaler, hemmelighetsavtaler eller lignende ettersom den komponenten vi har med å gjøre, bare er en del av et totalprodukt. Vi verken ønsker eller må vite alle detaljer om produktet, bare nøyaktig informasjon rundt den delen som angår fjæren som skal brukes til å løse oppgaven. Hvis et NDA-dokument skal utarbeides og underskrives, må det jo være gjensidig juridisk korrekt for å gi mening. Dokumenter av denne typen vil vi bruke tid og ressurser på å gjennomgå og forstå i sin helhet før vi kan underskrive. Vi har alltid klart oss uten slike juridiske dokumenter. Vi kommer ofte borti div. konstruksjoner og oppfinnelser der informasjon skal holdes intern - vi har ingen problemer med å holde et høyt etisk og seriøst nivå gjennom hele prosessen – dette krever ikke NDA eller andre dokumenter.


NCA (No change agreement)

Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og underskrive et NCA-dokument (no change agreement) riktig/fyllestgjørende, for hensikten med et NCA-dokument og vår bedrifts produktsortiment passer ikke sammen. Det er ikke mulig å underskrive en “No change agreement” ettersom dette vil begrense et standardprodukt. Vi kan ikke legge begrensninger på et standardprodukt. Det vil gjøre det umulig for oss å behandle varesortiment riktig i fremtiden hvis det ble restriksjoner på vårt standardoppsett. Vi kan derimot opprette varen som spesialvare, og på den måten sikre at det ikke gjøres endringer, for endringer på spesialvarer skjer bare etter kundens ønske. Vi produserer ikke noe selv, vi er forhandlere. Vi kjøper inn i store puljer, og selger i mengder og leveranser etter kundens nøyaktige ønske. Vi selger standardfjærer som ikke krever ISO-sertifisering eller andre skjerpede krav.

Hvis det er spesielle krav til en vare med hensyn til materiale, toleranser osv., oppretter vi en spesialfjær.

Skriv gjerne til oss, slik at vi kan finne en tilfredsstillende løsning med en spesialfjær.


Kvalitets- og produksjonssikring

Last ned pdfSodemann Industrifjedre A/S er en virksomhet som spesialiserer seg innen handel med fjærer. Vi tilbyr rask levering fra dag til dag fra Danmarks største fjærlager. Vi tilbyr dessuten å løse oppgaver med spesialfjærer. Sodemann Industrifjedre A/S leverer kun fjærer fra produksjoner som holder svært høy standard. Fabrikkene vi samarbeider med, har alle produksjons- og måleanlegg som tilfredsstiller dagens høye krav til kvalitet. De bruker kun sertifisert tråd av beste kvalitet. Overholdelse av disse kravene er en tilstrekkelig garanti for den tekniske kvaliteten.

I katalogen vår finner du informasjon vedrørende DIN-normer og Werkstoff-nr. EN-normer med mer ved de forskjellige varegruppene. Det er vanligvis ikke behov for spesiell spesifikasjon av de enkelte standardfjærleveransene. Dersom du ved bestilling av spesialfjærer ønsker målingsrapporter eller kopi av sertifikat fra trådleverandøren, kan dette leveres med bestillingen. Ved bestilling skal det defineres hvilken informasjon som ønskes.

Alle varene som Sodemann Industrifjedre A/S leverer, har sitt eget varenummer og all informasjon er registrert på data. Alle tegninger, bilder og data er sikret med komplett sikkerhetskopi, både internt og eksternt.

Øvrige krav til kvalitet hos oss, slik som rask levering, leveringssikkerhet, "Just in Time"-levering, priser og service osv., blir imøtekommet med rettidig innsikt og teknologi på områdene bestillings- og lagerstyring, økonomi og administrasjon osv. I tillegg opprettholder vi som dyktige medarbeidere innen en bestemt nisjevirksomhet, et personlig ansvar i alle ledd.

Sodemann Industrifjedre A/S vil forbli den foretrukne og beste leverandøren av standardfjærer. Derfor gjennomfører Sodemann Industrifjedre A/S kontinuerlige forbedringer og optimaliseringer som hele tiden sikrer at vi opprettholder høye interne standarder. Sodemann Industrifjedre A/S imøteser gjerne all konstruktiv kritikk, slik at vi i dialog med kundene alltid er i stand til å oppfylle så mange eksterne krav fra våre kunder som mulig.


Miljøpolitikk

Last ned pdfSodemann Industrifjedre A/S er en handelsvirksomhet med kontor og lager – ingen produksjon. En sunn drift er fundamentalt basert på bruk av sunn fornuft på alle områder. Dette er gjelder selvsagt også for miljøspørsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på å beskytte vårt felles miljø best mulig. Vi håndterer ikke farlige kjemikalier og andre farlige produkter. Vi sorterer avfall som plast – metall – glass – papp osv. Alt avfall avhendes i sortert form på gjenbruksstasjoner. Vi følger alle regler på gjenbruksstasjonene, slik at vi er sikre på at miljøkrav overholdes. Hvis kunder er usikre på hvordan kasserte varer kjøpt hos oss skal avhendes, er kunden alltid velkommen til å sende varer til oss, og vi vil avhende dem på korrekt måte.


REACH-direktivet, EUs kjemikalielov

Last ned pdfREACH, som står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, er navnet på en forskrift (EF-nr. 1907/2006) fra EU-kommisjonen som har som mål å sikre at de 100 000 forskjellige typene kjemikalier som brukes i EU, er dokumentert med hensyn til sikkerhet for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kjemikalier som produseres, importeres eller brukes i en mengde på minimum 1 tonn årlig av en virksomhet i et EU-medlemsland. For en rekke av de mest helse- og miljøfarlige kjemikaliene forpliktes virksomhetene til å bruke et mindre farlig kjemikalie, hvis det er mulig. I våre produkter er det ikke brukt kjemikalier som står på REACH-direktivets kandidatliste over skadelige stoffer med en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent. Våre produkter inneholder ingen kjemikalier eller farlige stoffer, og det brukes kun vanlige oljer og smøremidler osv. ved produksjon av fjærer.

SVHC.

Det er ikke brukt kjemikalier fra SVHC-listen i våre produkter.

SVHC er en liste med en rekke stoffer som er særlig farlige, klassifisert under REACH (Substances of Very High Concern = SVHC). Listen (oppdatert 16. juli 2019) kan ses her.


ROHS-direktivet

Last ned pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EF. Direktivet er ikke en lov, men en forskrift som legger begrensninger på seks farlige stoffer/materialer som brukes i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet er nært knyttet til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EF, som har innsamling og/eller gjenvinning/avhending av elektroniske og elektriske komponenter/materialer som mål. Dette tiltaket er gjort for å løse de økende problemene knyttet til forurensning av miljøet.

RoHS blir ofte referert til som blyfridirektivet, men omfatter i alt begrenset bruk av seks stoffer som angitt her: Bly – kvikksølv – kadmium – krom VI – PBB; polybrominat bifenyl, bromert flammehemmer – PBDE; polybrominat difenyleter, bromert flammehemmer.

Sodemann Industrifjedre A/S sine produkter inneholder ikke noen av stoffene nevnt ovenfor.

RoHS2-direktivet

Fem år etter opprettelsen av RoHS vedtok EU-parlamentet 27. mai 2011 et nytt direktiv kjent som RoHS2. RoHS2-direktivet er EUs direktiv nr. 2002/95/EF. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på norsk, begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

RoHS2-direktivet forbyr bruk av følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr som selges i EU fra 1. juli 2006: Bly – kadium – kvikksølv – heksavalent krom (krom 6+) – polybromerte bifenyler (PBB) – polybromerte difenyletere (PBDE).
Formålet med direktivet er å begrense påvirkningen på mennesker og miljø, som delvis skjer ved bruk og delvis ved avhending av elektriske og elektroniske produkter.

RoHS 3

Det er lagt til 4 nye stoffer i den opprinnelige RoHS 2-listen. Den nye RoHS 3-listen, som gjelder fra 22/7-2019, inneholder følgende stoffer:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Konklusjon:

Etter vår beste overbevisning inneholder Sodemann Industrifjedre A/S-produkter ikke stoffene/materialene nedenfor og oppfyller derfor kravene i RoHS-, RoHS 2- og RoHS 3-direktivet.


Sikring av arbeidsbetingelser

Last ned pdfIfølge våre undersøkelser og vår viten, får ikke Sodemann Industrifjedre A/S varer fra produksjoner som ikke overholder sikre og gode arbeidsbetingelser for både administrativt personale og produksjonspersonale. Sodemann Industrifjedre A/S aksepterer ikke leverandører som bruker barnearbeid, utnytter arbeidskraft, bruker tvangsarbeid, jobber mot gjeldende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav osv. All produksjon foregår i henhold til gjeldende regler og av respekt for de ansatte. Hvis disse vilkårene ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S umiddelbart avbryte samarbeidet.


CE-sertifisering

Last ned pdfProduktene i SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S produktprogram er ikke CE-sertifisert. Våre varer er ikke CE-merket ettersom ingen av våre produkter faller inn under krav til CE-merking. Det er ikke relevant å forsyne fjærer som en enkelt enhet med CE-merking.


 


Konfliktmineraler

Last ned pdfI 2010 signerte president Obama loven Dodd-Frank Consumer Protection Act. Del 1502 i loven handler om internasjonal handel med og bruk av konfliktmineraler. Begrepet konfliktmineraler henviser til konfliktdiamanter eller bloddiamanter og refererer til råvarer som stammer fra visse deler av verden der det forekommer konflikter som følge av utvinning og handel med disse råvarene.
Det er gjennomført forskjellige internasjonale tiltak for å redusere handelen med konfliktråvarer og på den måten begrense insitamentet til å utvinne og slåss om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-loven fra 2010 krever at produsenter gjennomgår sine forsyningskjeder og rapporterer bruk av konfliktmineraler.

De konfliktmineralene det utvinnes mest av, er kassiteritt (til tinn), wolframitt (til wolfram), coltan (til tantal) og gull, som eksporteres fra forskjellige land gjennom en rekke mellommenn før de kjøpes av multinasjonale elektronikkselskap. Disse mineralene er viktige ved fremstillingen av forskjellige elektroniske enheter.

For at kundene våre skal være sikre på at ingen av våre produkter er i strid med Dodd-Frank Reform-loven eller inneholder konfliktmineraler generelt, erklærer vi herved at:

INGEN av SODEMANN Industrifjedre A/S' produkter inneholder de ovennevnte råvarene.


Langtidsleverandørerklæring

Last ned pdfKlikk på pdf-logoen for å laste ned erklæringen "long term suppliers' declaration", som gjelder fram til 31.12.2019.

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.