Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

Kvalitetssikring, miljø, Reach, Rohs, Coc, CE & Konfliktmineraler

Sodemann Industrifjedre A/S leverer varer til alle typer virksomheter og bransjer. Som en naturlig del av en ansvarsbevisst og korrekt drevet virksomhet, har man ofte kunder som ber om informasjon om de ovennevnte spørsmålene. Sodemann Industrifjedre A/S har herved gjort rede for hvordan vi stiller oss til spørsmålene. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, er vi alltid tilgjengelige.

 

Kvalitets- og produksjonssikring

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S er en virksomhet som spesialiserer seg innen handel med fjærer. Vi tilbyr rask levering fra dag til dag fra Danmarks største fjærlager. Vi tilbyr dessuten å løse oppgaver med spesialfjærer. Sodemann Industrifjedre A/S leverer kun fjærer fra produksjoner som holder svært høy standard. Fabrikkene vi samarbeider med, har alle produksjons- og måleanlegg som tilfredsstiller dagens høye krav til kvalitet. De bruker kun sertifisert tråd av beste kvalitet. Overholdelse av disse kravene er en tilstrekkelig garanti for den tekniske kvaliteten.

I katalogen vår finner du informasjon vedrørende DIN-normer og Werkstoff-nr. EN-normer med mer ved de forskjellige varegruppene. Det er vanligvis ikke behov for spesiell spesifikasjon av de enkelte standardfjærleveransene. Dersom du ved bestilling av spesialfjærer ønsker målingsrapporter eller kopi av sertifikat fra trådleverandøren, kan dette leveres med bestillingen. Ved bestilling skal det defineres hvilken informasjon som ønskes.

Alle varene som Sodemann Industrifjedre A/S leverer, har sitt eget varenummer og all informasjon er registrert på data. Alle tegninger, bilder og data er sikret med komplett sikkerhetskopi, både internt og eksternt.

Øvrige krav til kvalitet hos oss, slik som rask levering, leveringssikkerhet, "Just in Time"-levering, priser og service osv., blir imøtekommet med rettidig innsikt og teknologi på områdene bestillings- og lagerstyring, økonomi og administrasjon osv. I tillegg opprettholder vi som dyktige medarbeidere innen en bestemt nisjevirksomhet, et personlig ansvar i alle ledd.

Sodemann Industrifjedre A/S vil forbli den foretrukne og beste leverandøren av standardfjærer. Derfor gjennomfører Sodemann Industrifjedre A/S kontinuerlige forbedringer og optimaliseringer som hele tiden sikrer at vi opprettholder høye interne standarder. Sodemann Industrifjedre A/S imøteser gjerne all konstruktiv kritikk, slik at vi i dialog med kundene alltid er i stand til å oppfylle så mange eksterne krav fra våre kunder som mulig.


Miljøpolitikk

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S er en handelsvirksomhet med kontor og lager – ingen produksjon. En sunn drift er fundamentalt basert på bruk av sunn fornuft på alle områder. Dette er gjelder selvsagt også for miljøspørsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på å beskytte vårt felles miljø best mulig. Vi håndterer ikke farlige kjemikalier og andre farlige produkter. Vi sorterer avfall som plast – metall – glass – papp osv. Alt avfall avhendes i sortert form på gjenbruksstasjoner. Vi følger alle regler på gjenbruksstasjonene, slik at vi er sikre på at miljøkrav overholdes. Hvis kunder er usikre på hvordan kasserte varer kjøpt hos oss skal avhendes, er kunden alltid velkommen til å sende varer til oss, og vi vil avhende dem på korrekt måte.


REACH-direktivet, EUs kjemikalielov

pdf4REACH, som står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, er navnet på en forskrift (EF-nr. 1907/2006) fra EU-kommisjonen som har som mål å sikre at de 100 000 forskjellige typene kjemikalier som brukes i EU, er dokumentert med hensyn til sikkerhet for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kjemikalier som produseres, importeres eller brukes i en mengde på minimum 1 tonn årlig av en virksomhet i et EU-medlemsland. For en rekke av de mest helse- og miljøfarlige kjemikaliene forpliktes virksomhetene til å bruke et mindre farlig kjemikalie, hvis det er mulig. I våre produkter er det ikke brukt kjemikalier som står på REACH-direktivets kandidatliste over skadelige stoffer med en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent. Våre produkter inneholder ingen kjemikalier eller farlige stoffer, og det brukes kun vanlige oljer og smøremidler osv. ved produksjon av fjærer.

ROHS-direktivet

(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EF. Direktivet er ikke en lov, men en forskrift som legger begrensninger på seks farlige stoffer/materialer som brukes i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet er nært knyttet til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EF, som har innsamling og/eller gjenvinning/avhending av elektroniske og elektriske komponenter/materialer som mål. Dette tiltaket er gjort for å løse de økende problemene knyttet til forurensning av miljøet.

RoHS blir ofte referert til som blyfridirektivet, men omfatter i alt begrenset bruk av seks stoffer som angitt her: Bly – kvikksølv – kadmium – krom VI – PBB; polybrominat bifenyl, bromert flammehemmer – PBDE; polybrominat difenyleter, bromert flammehemmer.

RoHS2-direktivet

Fem år etter opprettelsen av RoHS vedtok EU-parlamentet 27. mai 2011 et nytt direktiv kjent som RoHS2. RoHS2-direktivet er EUs direktiv nr. 2002/95/EF. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på norsk, begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

RoHS2-direktivet forbyr bruk av følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr som selges i EU fra 1. juli 2006: Bly – kadium – kvikksølv – heksavalent krom (krom 6+) – polybromerte bifenyler (PBB) – polybromerte difenyletere (PBDE).

Formålet med direktivet er å begrense påvirkningen på mennesker og miljø, som delvis skjer ved bruk og delvis ved avhending av elektriske og elektroniske produkter.

Konklusjon

Etter vår beste vurdering inneholder produkter fra Sodemann Industrifjedre A/S ikke ovenfor nevnte stoffer/materialer og tilfredsstiller derfor ROHS- og ROHS 2-direktivet.


Sikring av arbeidsbetingelser

pdf4Ifølge våre undersøkelser og vår viten, får ikke Sodemann Industrifjedre A/S varer fra produksjoner som ikke overholder sikre og gode arbeidsbetingelser for både administrativt personale og produksjonspersonale. Sodemann Industrifjedre A/S aksepterer ikke leverandører som bruker barnearbeid, utnytter arbeidskraft, bruker tvangsarbeid, jobber mot gjeldende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav osv. All produksjon foregår i henhold til gjeldende regler og av respekt for de ansatte. Hvis disse vilkårene ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S umiddelbart avbryte samarbeidet.


CE-sertifisering.

pdf4Produktene i SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S produktprogram er ikke CE-sertifisert. Våre varer er ikke CE-merket ettersom ingen av våre produkter faller inn under krav til CE-merking. Det er ikke relevant å forsyne fjærer som en enkelt enhet med CE-merking.


 


Konfliktmineraler

pdf4I 2010 signerte president Obama loven Dodd-Frank Consumer Protection Act. Del 1502 i loven handler om internasjonal handel med og bruk av konfliktmineraler. Begrepet konfliktmineraler henviser til konfliktdiamanter eller bloddiamanter og refererer til råvarer som stammer fra visse deler av verden der det forekommer konflikter som følge av utvinning og handel med disse råvarene.
Det er gjennomført forskjellige internasjonale tiltak for å redusere handelen med konfliktråvarer og på den måten begrense insitamentet til å utvinne og slåss om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-loven fra 2010 krever at produsenter gjennomgår sine forsyningskjeder og rapporterer bruk av konfliktmineraler.

De konfliktmineralene det utvinnes mest av, er kassiteritt (til tinn), wolframitt (til wolfram), coltan (til tantal) og gull, som eksporteres fra forskjellige land gjennom en rekke mellommenn før de kjøpes av multinasjonale elektronikkselskap. Disse mineralene er viktige ved fremstillingen av forskjellige elektroniske enheter.

For at kundene våre skal være sikre på at ingen av våre produkter er i strid med Dodd-Frank Reform-loven eller inneholder konfliktmineraler generelt, erklærer vi herved at:

INGEN av SODEMANN Industrifjedre A/S' produkter inneholder de ovennevnte råvarene.


Long term suppliers' declaration

pdf4Click the PDF-logo to download a long term suppliers' declarion valid until 31.12.2019

0

Tel: +4586720099

Vi sitter klar ved telefonen for å hjelpe deg.
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 15.30


Gå til kontakt siden

 

Skriv til oss!
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss ved hjelp av dette skjemaet, eller du kan sende en e-post til oss på
sif@fjedre.dk


Vi tar kontakt så raskt som mulig!

 

Opplysninger om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler.

Ved videre bruk av nettsiden, gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Les mer her …